Hotline SCB được ngân hàng SCB thiết lập là kênh liên lạc hữu hiệu giữa khách hàng và bộ phận nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng chưa biết đến kênh liên lạc này. Vì vậy, bài viết này Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính sẽ giới thiệu hotline SCB với thông tin