Bảng Giá vàng Kim Long mới nhất ngày hôm nay

Sản phẩm Nhãn Loại Giá mua Giá bán
Nhẫn trơn & Ép vỉ 9999 999
Nhẫn trơn & Ép vỉ 9999 999
Nữ trang Kim Long KL24K 990
Nữ trang (Sáp) KL24K 985
Nữ trang công ty KL 610
Nữ trang công ty KL 600
Sản phẩmNhãnLoạiGiá muaGiá bán
Nhẫn trơn & Ép vỉ99999995.520.0005.570.000
Nữ trang Kim LongKL24K9905.470.0005.550.000
Nữ trang (Sáp)KL24K9855.420.0005.550.000
Nữ trang cao cấpKL18K7103.900.0004.100.000
Nữ trang công tyKL6103.350.0003.550.000
Nữ trang công tyKL6003.300.0003.500.000