Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính (Website: www.kynangquanlytaichinh.com.vn) là một website trang bị các kiến thức, kỹ năng tài chính cơ bản cho người Việt Nam. Quản lý tài chính cá nhân bao gồm nhiều hạng mục như dự thảo ngân sách, tiết kiệm tiền để nghỉ hưu và quản lý tín dụng hiệu quả.